skriver (writes)

Senaste inläggen (Latest posts)

En länk till Allmänhet och Vetenskap och Forskar Grand Prix (8/13/2018) - 63 ord (words) publ. 2018 08 13 En länk till föreningen Allmänhet och Vetenskap som verkar för dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Vari ingår att sprida och göra forskares arbete mer lättfattligt och tillgängligt. I samma anda samordnar Allmänhet och vetenskap sedan 2012 forskar Grand Prix (tips om framförandet), en tävling i presentationsteknik om…
Rörelsens uttryck – ”healing” och parapsykoloi – Expressions of ”the move”- healing and parapsychologi (8/3/2018) - 1002 ord (words) 2018 07 30 publ. 2018 08 03 Nu har jag läst ut den sista av de böcker jag blivit lånad. Utlånaren har förmågan att fjärrskåda, dvs uppfatta var människor, djur eller saker finns genom att tänka på dem. Liksom att ”fjärrförflytta” sig. I gamla tider kanske det hade förklarats med att ens…
Chantal Maillard (1951-) Skapelsen genom metaforen – Creation through the metaphor (8/2/2018) - 90 ord (words) publ. 2018 08 02 Jag följer minnet från någon långt mer insatt än jag och lägger därför till Chantal Maillard i min lista över tänkare (i betydelsen filosofer) och i C. Maillards fall även gestaltare och konstnär. Flerfaldigt prisbelönad för sin kritik, poesi och prosa. Hennes bok ”La creación por la metáfora:…

Läs alla tidigare inlägg (Read all earlier posts)


Aktuellt skrivprojekt:

Vad är problemet med vetenskapen? En triptyk runt Organon, den formella logiken, om uppmärksamhet.
What is the problem with science? A triptych surrounding Organon, the formal logic, about attention.

Texternas upplägg. (Outlines to the texts.)

Vad är problemet med vetenskapen? En triptyk runt Organon om att vara uppmärksam – What is the problem with science? A triptych surrounding Organon about being attentive - 1642ord /words (Klick the headline and scroll down for english version) publicerat 2012 12 11, rev. 2013 05 11, 2016 07 04,08 01,09 29, 2016 12 15, 2017 05 17  Vad är problemet med vetenskapen? En triptyk runt Organon, den formella logiken, om att vara uppmärksam.  Det började med att jag beskrev hur jag blev bra…

De första sidorna på triptykens texter … (The first pages of the texts in the triptych):

Organons väg in i svensk historia (The way of Organon into swedish history) - 1 301 ord (words. No english version – still editing.) publ. 2017 05 26 redigerad: 2016 09 20, 10 26, 12 22, 2017 02 08, 04 12, 07 20 – under redigering (originalet 73 464 ord (words).) De första sidorna … Inledning – En liten handbok av Johan Gustav Bergman i Holtäkt, Falun (1797–1849) ”En liten handbok”…
Röda handskar -om att vara uppmärksam (Red Gloves -about being attentive) - 813 ord (words. No english translation yet) publ. 2017 05 22 Förord Det har tagit mig drygt fem år att bli bra från mitt mystiskt onda knä, stela nacke och onda rygg och det har det varit mer än väl värt; på fler sätt än jag kunde föreställa mig från början. Från det jag började…
Högljudd bildkonst? (Loudspeaking visual art?) - 2 203 ord/ 800 words publ. 2013 05 15. Reviderad: 2016 03 15 2016 04 28, 2016 10 05  2017 04 19, 2018 08 13 (Klick and scroll down for an English version, which is a lot shorter, less elaborated and precise than the Swedish.) Det finns ett outtalat och brännande område runt idén att konsten dör i den stund…
Kan vetenskap förenas med religion? – Can science be united with religion? - 3 722 ord (words, no english version) publ. 2015 10 10  ”Reflektionen och undersökningarna av hur och varför västerländsk medicin skiljer sig från ”andra” medicinska praktiker, de vi här i väst vanligtvis kallar alternativmedicin, har blivit mycket mer omfattande än vad jag någonsin kunde tro eller ana. Att sökandet efter svar skulle leda mig till…

Klicka för att komma till några av reflektionerna jag gjort medan jag skrivit (skriver) om …
Klick to get to some of the reflections I have made while writing about … :

Till triptykens alla inlägg. (To all the posts of the triptyche.)

Till triptykens länklista (To the linklist of the triptyche): ”Röda handskar” och ”Kan vetenskap förenas med religion?”

En knöl i sjukvården, cancer. (A lump in the healthcare, cancer.)

Ett första utkast.

en knöl i sjukvården, cancer-inlägg (a lump in the healthcare, cancer-post) - 5 254 ord/ 20 words (Scroll down for english version, still only one sentence, sorry … ) publ och påbörjad 2016 01 25 länk till vetenskapens värld om tamoxifen och stress, tillagd 2017 02 14 (under rubriken Stress och humör) senast uppdaterad 2017 05 26 Ett första snabbt utkast till texten därför att … Nu är det bråttom! Vad…

Till funderingar och fakta runt hur man kan bli bra – för hälsa. (To reflexions and facts about how to get well – to Health!)

Till sida med (To page with) länkar (links)

Omstruktureringen av material, sidor och inlägg fortsätter runt 1:a juli 2017 – men ack, det var en förhoppning som gick om intet – det blir nog först in i augusti … nej, se´n (The restructuring of material, pages and posts continues around 1:st of July 2017 – alas, a hopeful intention crushed – it may happen sometime in August… no, later…)

 

Annonser