Vad är problemet med vetenskapen? En triptyk om att vara uppmärksam – What is the problem with science? A triptych about being attentive

1 966 ord /words (Klick the headline and scroll down for english version) publicerat 2012 12 11, rev. 2013 05 11, 2016 07 04,08 01, 09 29, 2016 12 15, 2017 05 14

på svenska (in swedish)disposition

Det började med att jag beskrev hur jag blev bra i nacke, rygg och knä, samt en längre reflexion i två delar om varför alternativmedicinen är så kontroversiell när den fungerar. Vad är problemet, egentligen?
Den irriterande frågan utvecklade sig till fler frågor. Frågor om läkekonsten, hur vi uppfattar våra kroppar och om hur gränsen mellan vår västerländska medicin och andra mediciner har uppstått. De som vi gett samlingsnamnet alternativmedicin. Frågor om hur vetenskapen egentligen har utvecklats då den varit sammanlänkad med religion. Frågor om hur vi förhåller oss till skapandet i en kultur där det bara är det dokumenterade, fakta, det redan gjorda som räknas och inte det som ska bli till.
Alla frågorna, med ingångar från olika perspektiv, medicin, vetenskap och konst har jag, efter mycket skrivande och undersökande samt med avgörande hjälp från J.L.Ramírez förstått, visar på olika konsekvenser som sammanstrålar (eller utgår) från en grundidé som genomsyrar vårt samhälle och vårt språk: den formella logiken med början i Aristoteles ”Organon”.

Jag föredrar att kalla mina texter för en ”triptyk” istället för ”trilogi” då de liksom en triptyk tecknar olika bilder som tillsammans ger en annan, förhoppningsvis, större förståelse och avsikten är att de kan läsas en och en utan särskild ordning. En trilogi uppfattar jag att vara mer tidsbunden eller tematiskt bunden. Kanske har jag fattat begreppet bakom trilogi fel, men jag vill visa väldigt tydligt att varje text är en självständig del med ett eget perspektiv. Det som förenar dem är spåren tillbaka till en gemensam grund i vårt sätt att förhålla oss till och att använda ”Organon, den formella logiken”.

  • Den första: Röda handskar
  • Den andra: Kan vetenskap förenas med religion
  • Den tredje: Högljudd bildkonst
  • Den sammanlänkande: Organons väg
Picture from en. wikipedia

Picture from en. wikipedia

1. Röda handskar

”Röda handskar” är en berättelse om hur jag blev bra från nack-, knä- och ryggont. Eftersom jag huvudsakligen blivit hjälpt genom alternativmedicin och inte vår västerländska, vetenskapligt baserade skolmedicin så inkluderar texten en lång reflektion och även undersökning över hur och varför västerländsk medicin skiljer sig från ”andra” medicinska praktiker. De som här i väst vanligtvis alla går under samlingsbeteckningen alternativmedicin.

Del 1 – Hur gör jag och vad?

“Empiri” i texten är jag, jag är ”fallet” med fokus på hur just jag har gjort för att bli bra och därför är första delen självbiografisk. Medan jag skrev så försökte jag plocka bort så mycket jag kunde av alla mina varför och därför, mina förklaringar. Jag försökte behålla bara vad jag gjorde och erfor.

Det var knepigt och svårt att göra. Men det har fått mig att förstå att mitt tänkande, funderande och sökande efter svar är ett sätt att konstruera en modell eller en teori över hur jag fungerar för att veta hur jag ska göra för att bli bra. Ett sökande som också inkluderar att jag tar till mig andra människors förståelse genom det skrivna och talade ordet och även att ta reda på och förstå mer av vår västliga kultur genom vår historia.

Del 2 – Att utveckla sin förståelse – attityd

Det som driver mig är att försöka klura ut hur jag ska betee mig och tänka, föra mig = röra min kropp för att bli och förbli “bra”. Klurandet, mina frågor och funderingar och de svar jag kommit fram till och som jag försökt plocka bort från första delen är alltså den som utvecklats till en andra del. Den andra delen är därför mer förklarande jämfört med den första som är mer av en “ren” beskrivning av vad och hur jag gjort. Men även om jag har försökt hålla isär dem så är de väldigt intrikat sammanvävda.
Här har jag samlat en del av mina varför och därför. Att samla dem alla skulle bli fullkomligt oöverskådligt eftersom jag har hunnit tänka en hel del och testa många olika strategier under de ca fem år det tagit mig att bli bra i ryggen. I denna andra del har jag också samlat det jag tagit reda på genom andra människors berättelser och förståelse, deras erfarenheter.

Arbetet med texten har blivit mycket mer omfattande än jag förväntade mig, eftersom jag oväntat lyckats hitta svar på många av de frågor jag ställt mig under läkeprocessen. Det har lett till att två texter till utkristalliserats, så det blir tre texter, en triptyk i textform.

DSCF01722. “Kan vetenskap förenas med religion?”

Till min stora förvåning har jag under läkeprocessen av min rygg, nacke och knä många gånger lyckats hitta svar som tyckts mig omöjliga att finna när jag först ställt mig dem. Frågorna runt läkandet och skälen till varför alternativmedicinen inte är accepterad har blivit tydligare och de har lett mig till att undersöka en del av frågorna på andra villkor och från andra perspektiv. På så sätt har texterna  ”Kan vetenskap förenas med religion” och ”Högljudd bildkonst” utkristalliserats.
Först ut var ”Kan vetenskap förenas med religion” som till största delen är en historisk bakgrundsbeskrivning till vår västerländska vetenskapligt baserade medicin.

Masked scream by Iker Urteaga 2009 nov 24

Masked scream by Iker Urteaga 2009 nov 24

3. “högljudd bildkonst

Den tredje texten i triptyken är “Högljudd bildkonst”, den visar på kärnproblemet både när det gäller alternativmedicinernas relation till den västerländska vetenskapligt baserade medicinen och när det gäller vetenskapens relation till “religionen” -. För det är i vårt sätt att se på skapande, på kultur och konst som “problemet” visar sig allra tydligast.

När jag skrivit klart de två kommer jag att gå tillbaka till “Röda handskar”, då kan jag förmodligen skriva klart den.

Makten och Härligheten, av Tage Åsén, (1943-) Litografi 1978.

Makten och Härligheten av Tage Åsén

4. Organons väg

Slutligen, (hoppas jag), så har jag den text som knyter samman alla tre texterna. En text där mina frågor i de tre andra texterna hittar sin gemensamma grund, Organons väg.

Den kom till efter att ha gett upp inför det återkommande letandet efter årtal över tillkomsten av vår svenska yttrande- och tryckfrihetslag 1677, årtal för skolförordningar införande, Uppsala universitets grundande, Kungliga bibliotekets grundande, och liknande. Jag började skriva ett inlägg för att samla information om när, var och hur människor lärde sig läsa och skriva. När, var och hur skrift förvaltades, spreds. Allt som rör hur ideer i ett samhälle förvaltas, såväl i skrift som tal. Inlägget hade blivt cirka tio sidor långt när jag insåg att det här är vad som knyter samman alla mina texter: Organons väg.

flagga brittisk

What is the problem with science?- A triptych about being attentive.

published 2012 12 11, rev. 2013 05 11, 2016 07 04, 08 19, 2016 12 15

outline

It started out me describing how /what I had done to get well in neck, back and knee along with a longer reflection over why alternative medicine is so controversial since it actually works. What is the problem, really?
The annoying question developed into further questions. Questions about the art of healing or medicine, how we perceive our bodies and about how the dividing line or the conceptual proliferation of western scientifically based medicine towards ”other” healing arts had originated.
The arts whom we gather under the collecting name ” alternative medicine”. Questions about how science really has risen since it has been so closely joined with religion for centuries. Questions about how we relate to the creative in a culture where it only is the already done, the documented, facts, that counts and not intentions and expectations of what to come and become.
All the questions, angled from different perspective, medicine, science and art I have come to understand, after a lot of writing and investigating and -with crucial help from J.L.Ramírez, shows consequences from a basic idea which permeates our entire society and language: the formal logic with its start in Aristotle´s ”Organon”.

I prefer to call my texts a triptych instead of a trilogy since they as a triptych draw different pictures which together give another and hopefully bigger understanding adn the intention is that they can be read one by one in no particular order. A trilogy I understand as being more tied to time and theme. Perhaps I have misunderstood the concept of trilogy, but I want to show very clearly that each text is an independent part with its own perspective. What unites them is the traces back to a common ground in our way to relate and use ”Organon, the formal logic”.

  • First part: Red Gloves
  • Second part: Can science be united with religion?
  • Third part: Loudspeaking visual art
  • Joining part: the way of Organon
Moms red gloves

Photographer: Pamela Barclay alias Happydog, October 29, 2010

1.  ”Red Gloves”

Red gloves is a story about how I got well from pain in neck, knee and back. Since I gained help mainly from alternative medicine  and not from western, scientifically based medicine, the text includes a rather long reflection over how and why western medicine distinguish from ”other” medical practises.

Part one – How and what to do to get well

”Empiri” in the text is me, I am ”the case” and therefore the first part is selfbiographic  (though I have tried to extract ”me” as much as possible from it) with focus on how I have done to get well.

Part two – To develop an understanding – attitude

What drives me to try to figure out how to act = move my body, how to think to become and continue to stay ”well”.  The brooding, my questions and reflexions and the answer I have found and which I tried to extract from the first part, is the part that has developed to a second part.
While writing the first part, I tried to extract my “thougts” and questions from what I do and experience. This has been really tricky and hard to do. But it has made me understand that my thinking  and wondering and searching for answers is a way to  create my construction and model of how I work in order to get well.A searching which include taking in other persons understanding through the written and spoken word and also to find out and understand our modern western culture by studying its history.
This  second part is more explaining compared to the first part which is more of a pure ”description” of what and how I have done. But even though I tried to keep it apart they are entangled into eachother.

DSCF0172 2 and

Masked scream by Iker Urteaga 2009 nov 24

Masked scream by Iker Urteaga 2009 nov 24

3. The second part also turns into two separate texts,can science be united with religion” and  “loudspeaking visual art“.

The work with the text has become more extended than I ever expected, since I, unexpectedly, actually have found answers to many of the questions I have asked myself during my healing process.
The third part, ”Loudspeaking visual art” shows the core issue concerning both the alternative medicines relation to the western scientifically based medicine and the science relation to religion. – It is in our way of looking at the creating act, culture and art the ”issue” shows most evidently.
Finally a fourth text is on the way, a concuding text, ”The ways of Organon”.

Makten och Härligheten, av Tage Åsén, (1943-) Litografi 1978.

Makten och Härligheten av Tage Åsén

4. The ways of Organon

Finally, (I hope), I text were I join and conclude all three texts together is on it its way. A text were all my questions raised in the other three texts finds common ground, ”the ways of Organon”.

It emerged after given in for the reoccurring searching for dates when our Swedish law that grants us freedom of speech and printing 1677, the dates for regulations of school and education, the foundation of our oldest university Uppsala, our Royal library 1661 and similar events.
I started to write a post, gathering all the facts and information about when, were and who and how people learned to write and read. When, were and how texts were kept and spread. Everything concerning how ideas in a society are kept in texts as in speech. When the post started to exceed ten pages I realized that this is what is joining all my three texts: the ways of Organon.

Annonser

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.