about (om) Frances Carter

Frances CarterMy name is Frances and I’m a practitioner and teacher of the Ancient Chinese Healing Arts.
(Mitt namn är Frances och jag är en utövare av och lärare i de antika kinesiska läkekonsterna.)

Under the umbrella of this fascinating and broad variety of Taoist based healing modalities I practice Traditional Chinese Medicine, Qi Gong, Taiji, Inner Alchemy Meditation, Chi Nei Tsang, (abdominal organ massage) and Cosmic/Energy Healing, Healing Love, and Female Reproductive Health.
(Under paraplyet av dessa vittomspännande och fascinerande varianter av Taoistiskt baserade läkeformer, praktiserar jag traditionell kinesisk medicin, Qi Gong, Taiji, Inre alkemisk meditation, Chi Nei Tsang (massage av magens inre organ) och läkning genom kosmisk energi, helande kärlek samt en läkeform som är inriktad på kvinnors fertila hälsa.)

A life time of learning has brought me to the position I am now in, starting from a convent education, to spiritual and energy wisdom received from many people all over the world.  Some of them notable people within their particular field and others ordinary people and yet profound in their knowledge.
 (En livstid av lärande har lett mig dit jag är idag. Med början i en skolning vid ett kloster, vidare till alla de människor över hela världen som jag fått ta emot visdom från både kring andlighet och energi. Många med en djupgående kunskap varav en del är kända inom sina speciella fält.)

I’m currently living in Thailand, enjoying a time of gentle reflection, deep contemplation and living simply on my pond in the middle of rice fields.  These valuable moments have also seen me living in a Buddhist Monastery as a nun and travelling around the world giving treatments and healing others using the appropriate healing modalities as required.
(För närvarande bor jag i Thailand, njuter av min tid i stilla reflektion, djup kontemplation och lever enkelt vid min damm mitt ute bland risfälten. Dessa värdefulla ögonblick har också sett mig bo i ett buddhistiskt kloster som nunna och resa världen runt, ge behandlingar och läka andra genom användandet av de lämpliga läkeformer som fordras.)

 My qualifications include following the teachings of a variety of masters worldwide and in particular being a Universal Healing Tao Instructor, certified by Master Mantak Chia.  Acupuncture and Traditional Chinese Medicine training at Wangjing Hospital, Academy of Chinese Medicine Sciences, Beijing.  Taiji, Inner Alchemy and Qi Gong, at the very heart of the Holy Taoist Mountain of Wudang, China.
(Mina kvalifikationer innefattar att följa det jag lärt mig från en rad olika mästare över hela världen och i synnerhet att vara en instruktör i Taoistisk allmän läkekonst, certifierad av Mäster Mantak Chia. Utbildning inom akupunktur och traditionell kinesisk medicin har jag genomgått vid Wangjing sjukhuset, Akademin för kinesiska medicinska vetenskaper, Peking (Beijing). Taiji, Inre alkemi och qi gong har jag studerat i själva hjärtat av Taos heliga berg, Wudang, Kina.)

 

‘In pursuit of knowledge learn something every day,

In pursuit of the Tao let go of something every day,

In the end let go of letting go.’ Lao Tzu

 

’I strävan efter kunskap, lär något varje dag,

I strävan efter Tao, släpp och ge upp något varje dag

Släpp och ge till slut upp allting.’ Lao Tzu

 

We can study and have a theoretical practice of many things but the true value of all this wisdom is experienced, discovered and ultimately yours only through dedicated practice, patience and perseverance.  Only then can we say that we begin to know something.  To live with the Tao is to let go of all hindrances and thus live a life of tolerance and compassion towards all others.
(Vi kan studera och använda en teoretisk tillämpning många gånger men den sanna kvaliteten i all visdom är upplevd, upptäckt och slutligen, din, bara genom hängiven övning, tålamod och uthållighet. Bara då kan vi säga att vi börjar förstå någonting. Att leva med Tao är att släppa och ge upp alla hinder och på så sätt leva ett liv i tolerans och medkänsla mot alla andra.)

Yin Yang

 

 

Translation into Swedish and publication on website “skepnader” is made with Frances Carters, the authors, permission by Lisa Hedback and Marica Ohlsson. February 02, 2016. Photos and pictures, Frances Carter.
(Översättningen till svenska och publiceringen på webbsidan “skepnader” är gjord av Lisa Hedback och Marica Ohlsson, 2016 02 02, med Frances Carters, författarens tillstånd . Foton och bilder från Frances Carter.)

Tillägg (Added) 2017 10 04

Länk på Youtube med en intervju av Frances Carter.(Link to Youtube with Frances Carter being interviewd.

Länk till Universal Healing Tao Instructor Directory där Frances Carter är lärare. (Link to Universal Healing Tao Instructor Directory where Frances Carter teaches.)

 

 


 

Annonser