att skriva (to write)…

Hur man blir byråkrat och drömmen om en civiliserad värld.
(How to become a bureaucrat and the dream of a civilized world.)

From wikimedia commons

347 ord /words 422 ord/ words (Scroll down for english version …) 2012 12 29

Plötsligt slog det mig, “Var kommer alla byråkrater ifrån?” Inte drömde några av mina klasskamrater om att bli byråkrat när de blev stora? Det är inget drömyrke, såvitt jag vet.
När jag ser på amerikanska filmer och tv-serier, Clint Eastwood och hans efterföljare. Bruce Willis, XXX, Jack i 24, Wolverine i W-men, Ethan Hunt i mission impossible och förstås den brittiske agenten Bond. (Biggles som seriefigur hör hemma i det här gänget.) De är hjältar och förebilder med avsikten att bevara och upprätta ordning, fred och rättvisa i världen – men för att göra det så tänjer de på lagen och agerar utanför den ordning de kämpar för att bevara. Det är bara genom att gå utanför lagar och regler som de kommer åt orättvisorna och skurkarna. Byråkraterna som vill hålla på lagar och regler i striden hetta framställs ofta i det här sammanhanget som lama, fega och rigida. Oförmögna att ta beslut och att agera när det behövs.
En mer civiliserad version av samma underliggande moral i intrigen har StarTrek, SG1 och Star Gate Atlantis, även där löses de besvärliga situationerna med ett agerande utanför det förutsägbara, dvs lagar och regler.

How to become a bureaucrat and the dream of a civilized world.

Suddenly it struck me, all bureaucrats “- where do they come from?”  Did any of my friends or classmates ever dream of making a career as a bureaucrat?
Watching american movies, Clint Eastwood and his followers.. Bruce Willis, XXX, 24, mission impossible and of course the English Bond. Heroes and raw models with the intention to restore order and justice in the world, but in order to do so they bend the law, acts outside rules and regulations. And it is only by doing so they clear up the injustice, the wrongdoers. The bureaucrats, they who stick to rules in the heat, stands down as lame or stiff paragrap hreaders with no ability to act and make a difference.
More civilized versions of this underlying moral in the plots have StarTrek, SG1 and StarGateAtlantis, but again tricky situations are solved by actions outside the predicted.

Senaste inlägget om byråkrati, organisation och demokrati
(Latest post about bureaucracy, organizations and democracy)

Klicka för att komma till de tidigare inläggen.
(Klick to get to earlier posts.)

länkar –
(links)

Kroki (Gesture and Figure drawing)

Gesture drawing - kroki 2012 02 18_24

Gesture drawing – kroki 2012 02 18_24 – by Marica Ohlsson CC

Jag tänkte mig att samla alla mina krokier i en slags resumé över de drygt fyrtio år som jag tecknat. Jag började med det och det dröjde inte länge förrän minnena började strömma till: diskussionerna och argumenten på mina föräldrars vind där krokikurserna hölls, tankar om vad vi ser och vad verkligheten egentligen är eftersom våra skisser var så olika …

The intention with “Gesture drawing” was to collect my drawings in some kind of resumé over the slightly more than forty years I have been practising it. I started out and soon I sat there and remembered; the conversations and arguments in my parents attic were the sessions in gesture drawing and life modelling was held; thoughts around what we see and what reality really are, since our sketches differed so much from eachother…

Senaste inlägget om kroki och modellteckning
(Latest post about gesture drawing)

Klicka för att komma till de tidigare inläggen.
(Klick to get to earlier posts.)

länkar –
(links)

Light-Gesture drawing from flickrRelaterade artiklar (related articles)

Kort om design
(Brief about design)


449 ord/ words (Scroll down for english version …) 
2012 12 11

“Kort om design” är en kort, skissartad text i förhållande till det enormt omfattande ämnet design. Jag hade tillfälle att förmedla den kunskap jag samlat på mig hitintills om det här fascinerande ämnet och i samband med det så tog den här texten form. Den var nästan färdig – men texten i “röda handskarna” kändes mer angelägen att göra klar, så den här texten fick läggas på is ett tag. Nu har jag inte längre något bestämt datum då den måste vara klar (ingen “deadline”). Nu har jag lärt mig mer och samlat mer material – så kanske är texten inte längre “nästan klar”. Jag får se när jag börjar arbeta med den igen.
I vilket fall, i sin nuvarande form så beskriver texten delar av den perceptuella processen blandat med grundläggande fakta och tankar om hur vi skapar begrepp samtidigt som vi både uppfattar och skapar bilden/förståelsen av vår egen individuella värld. En värld som vi uppfattar som både stabil och fast.
Texten börjar med att beskriva design på ett sätt vi är vana vid att höra och se den från tv-serier och i konsthistoria. Men snart vrider den upp och in i ett skapande perspektiv på design. Hur den ska sluta vet jag inte själv än. Än så länge kan det sammanfattas i “från intryck till uttryck” och den slutar med att konstatera att attityden till design påverkar förmågan att designa.

“Some texts about design” is a brief, sketchy text considering the vast field of design. I had an opportunity to pass on the knowledge I had gained, so far, about this fascinating subject and in doing so, this text started to form. It was almost done – but the text “red gloves” felt more urging to finish, so this text was put on hold. Now I have no longer any timelimit or deadline. Now I have gathered more matter and a better understanding – so maybe the text no longer is “almost done”. I´ll see when I start working on it again.
Anyway, so far it describes parts of the perceptual process mixed with fundamentals and thoughts about how we create concepts and at the same time (?) both perceive and create the world. A world we see as both stable and solid.
The text starts in ways to describe design as we are used to hear and to be shown, from tv-shows and art historians. But soon it turns into a creating perspective on design. How it will end I don not even know myself yet. So far it has summed up in the title “from impression to expression” and is ending about how the attitude to design inflicts the ability to design.

Senaste inlägget om design
(Latest post about design)

Klicka för att komma till de tidigare inläggen.
(Klick to get to earlier posts.)

länkar –
(links)

300px-EddieizzardAtt ge och att få
(To Give and to R
ecieve)

2012 12 29

To give and to recieve – an imaginary conversation with Eddie Izzard. I do not know Eddie Izzard, it is his character manifested on stage and in media I am talking to. More correctly it is my character of Eddie Izzard, E. Izzard really do not have so much to do with it. Still, I want to give him credit for inspiring me. I am a fan. So in my conversations he is the one who has the money and the power to give and he also has received – a lot.

Senaste inlägget om att ge och att få.
(Latest post about give and receive)

Klicka för att komma till de tidigare inläggen.
(Klick to get to earlier posts.)

länkar –
(links)

Picture credit: wikipedia

patron of art/litteratur, contributor , allowance – mecenatskap, bidrag, kulturstöd

Rätten till min tid
(The right to my time.)

publ. 2013 08 06 uppdat. 2019 07 06

good old britain 2013

good old britain 2013

Alla borden, måsten och förväntningar vems är de? Mina? Vad blir kvar åt mig när jag gjort allt jag borde gjort, allt jag måste göra och uppfyllt alla förväntningar? När kan jag börja leva?
Det var inte så här jag förväntade mig att mitt liv skulle bli. Jag trodde att vuxna bestämde själva.
Inlägget eller ”artikeln” om ”Vem bestämmer vad som är arbete” anknyter till det här skrivprojektet. (Inte skrivet än och skrivs som en följd av mitt inspel på Open Apertum i Degerfors 2018 som grundar sig på insikten att det behöver vara ett minsta antal människor och delningsekonomi för att skapa och upprätthålla ett välfärdssamhälle.)

All the shoulds and ought tos, expectations… to whom do they belong? Me? What is left for me after I have done all I should and ought to, after I fulfilled all expectations? When can I start to live?
This was not how I expected my life to turn out. I thought grownups decided for themselves.

Well, I have not been doing all shoulds and oughts. I have disappointed many. I get moralized. I have been told what I do wrong or nothing at all. Does that mean that I live “my” life? I am haunted by all shoulds and expectations and have been so for a very long time.

Senaste inlägget om rätten till min tid.
(Latest post about give and receive)

Klicka för att komma till de tidigare inläggen.
(Klick to get to earlier posts.)

länkar –
(links)

free_220269Spridda skurar – manna från himlen (Scattered showers- pennies from heaven)

280 ord/ words (scroll down for english version) 2012 12 29

Spridda skurar – manna från himlen, är ett kollage av reflektioner runt konsekvenserna av vårt sätt att se på pengar, arbete och hur vi organiserar oss. För mig är det uppenbart att det ekonomiska systemet designas och är designat, dvs. skapat av oss  på samma sätt som vi skapar andra infrastrukturer som tex telefonsystemet. Om pengar är som telefoner så är det ingen idé med bara en telefoninnehavare – hela poängen är att vi är flera.
Självklart kan vi få det ekonomiska systemet att fungera – för att göra det behöver vi kanske inte slakta men förändra synen på några heliga kor.
Jag önskar att vi alla kunde se den ekonomiska infratrukturen som ett av människohand tillverkat redskap. Ett viktigt redskap som kan bidra till paradiset på jorden – det stora problemet och samtidigt fördelen, tror jag, är att vi är många olika människor, med olika sätt att se på tillvaron och olika åsikter.

Scattered showers – pennies from heaven, is a collage of my reflections upon consequenses of our way to view money, work and organisation. For me it is obvious that the economic system is designed, as well as any other infrastructure like say, telephones. If money is like telephones there is no idea with simply one telephoneowner – the whole point is that we are many.
And of course we can make it work – we may not slaughter but alter som holy cows.
I wish we all could look upon the economic infrastructure as a man made tool. An important tool able to contribute to paradise upon earth – the big problem and at the same time benefit in this, I guess, is that we are many, different persons with different views and opinions.

Senaste inlägget om spridda skurar -manna från himlen.
(Latest post about scattered showers-pennies from heaven)

Klicka för att komma till de tidigare inläggen.
(Klick to get to earlier posts.)

länkar –
(links)

Huvudena som håller spaden (The heads holding the shovel)

Om byggbranschens organisation. Hur värderingar formar den och de attityder som omgärdar den. Hur den som håller spaden inte förutsätts tänka, ”bara göra”! …

En vanlig dag i verklighet 4b3#g (An ordinary day in reality 4b3#g)

Ensamhet, kärlek gemenskap och samhälle

Jag har börjat skriva en text om ensamhet, kärlek, gemenskap och samhälle i form av en roman – tror jag.

Misstro

Som liten tonåring kunde jag vara elak men jag var inte särskilt företagsam, så jag har inte så mycket att ångra. Avsikten var inte att vara elak, det vara mer ett försvar mot förväntade påhopp. Jag räknade inte med att vara omtyckt, fast de vänner jag hade hade sökt sig till mig. Egentligen var det aldrig tvärtom. Jag kämpade aldrig för någons vänskap. Jag var omtyckt, kanske inte av alla. Jag tyckte inte att jag var elak själv.
Det är nu efteråt, när jag tänker tillbaka på det som jag blivit mer medveten om det…

Senaste inlägget om spridda skurar -manna från himlen.
(Latest post about scattered showers-pennies from heaven)

Klicka för att komma till de tidigare inläggen.
(Klick to get to earlier posts.)

länkar –
(links)

Att organisera sig i ett demokratiskt samhälle

8 juli 2019

Det började med tankarna och diskussionerna runt hur vi skulle hantera krokiträffarna. Ur det arbetet kom texten ”vikten av att förbli oorganiserad”. Åtminstone inte organisera sig av slentrian i någon välkänd form.

Vikten av institutioner som samlar (eller vad de nu gör) för att nya verksamheter och företag ska kunna utvecklas.

När jag sedan läste om hur de, vi, kristna, här i väst, gjort för att sprida tron och ge den legitimitet så inser jag vikten av att bygga institutioner, det vill säga organisationer, eller vanor att samlas och ge återkoppling på olika sätt. Det de  … gjorde i franska … under 800-talet är … visar tydligt på vikten av det. Likadant alla de mastodont byggnader gjorda för någon kung, kejsare eller påve. Oavsett arbetsförhållanden och maktordning – fantastiska saker har byggts tack vare att ”något” samlade människor, att de organiserade sig runt något. Även idag är det viktigt med institutioner som samlar ”något” för att nya verksamheter och företag ska kunna utvecklas. Det där något – skulle jag vilja undersöka närmare vad det skulle kunna vara.

Bara pengar räcker inte

Jag har flera ideer jag skulle vilja utveckla. Pengar är förstås bra att ha då, men … bara pengar räcker inte. Jag behöver kunniga människor och att de vill ägna sig åt ”mitt” projekt. Det måste också finnas intresse för dem hos andra människor runt mig.

Hur ska de för oss alla livsviktiga få procenten av oss kunna göra sina röster hörda i en demokrati?

Nu senast har jag funderat på hur de som odlar vår mat, bönderna, ska kunna få gehör för sina behov för att kunna producera mat till oss. Vi andra dryga 90 procent lever i en värld långt från att skapa det nödvändiga för vår överlevnad. Vi tar för givet att det bara finns i överflöd i våra butiker och till ”bra” priser. (Låga priser) Hur ska de för oss alla livsviktiga få procenten av oss kunna göra sina röster hörda i en demokrati?

Alla dessa ideer (inlägg) hänger ihop, de har att göra med hur vi organiserar oss.