Hur kan Kultur göra gott för Hälsan?

Detta brottstycke av texten är på ca 1 700 ord,
hela texten ca 21 599 ord (words. No English translation yet…)
LIX-tal 43
Påbörjad september 2018 publ. 2018 12 06 redigerad och kompletterad 2018 12 12, 14, 16
provläst skiftet 2018-19, knyts till retoriken och skrivs om/redigeras – vilket fortfarande pågår 2019 10

En undersökning av vad vi egentligen menar med kultur och hälsa genom att granska hur vi använder orden när vi pratar med varandra.

Idag (2018 12 10) hittade jag att Göteborgs universitet under sex år haft ett Centrum för Kultur och Hälsa med ”uppdrag att stimulera till insatser inom såväl forskning som utbildning för att belysa relationen mellan kultur och hälsa”. Centrumbildningen och projektet avslutas i år 2018 och då kommer också webbplatsen att stängas ner… därför kopierar jag sidan och den återfinns i texten.

top

Innehållsförteckning

Om Kultur

Tre underliggande ideer

Första (1) underliggande idén: Kultur som det underförstådda som håller oss samman

Om Hälsa

Andra (2) underliggande idén: Kultur i betydelsen de konkreta uttrycken

Tredje (3) underliggande idén: Konst handlar ofta om att lyfta fram de underförstådda föreställningarna i vår kultur

Hälsa och lycka, skapande och läkande

Fria funderingar över vad man kan göra

Om att samtala

till toppen

Jag funderar på frågan jag fått*.

Vad vet och kan jag om Kultur och Hälsa? På vilket sätt kan jag bidra? Jag behöver fundera på vad vi, jag, egentligen menar när orden används för att hitta en ingång.

*Frågan ställdes inför ett möte med andra kulturaktörer som landstingets ansvarig för de kulturella och kreativa näringarna (KKN) ordnat 5 september 2018.

till toppen

Om Kultur

Tre underliggande ideer

Tre underliggande ideer urskiljer sig omgående när jag tänker på kultur

  1. Kultur som det underförstådda som håller oss samman. (Det som gör ironin och sarkasmen möjlig.)
  2. Kultur i form av konkreta uttryck och jag tänker särskilt på de alster vi ofta hänför till konsten och konstens former. Det vill säga uttryck som skapats av de bland oss som har särskild talang för och eller är utbildade i någon av de uttrycksformer vi hänför till Konsten. Men även alster som räknas till vårt Kulturarv: kyrkor, bygdegårdar, slöjd, museisamlingar, osv.
  3. Konst handlar ofta (men inte nödvändigtvis medvetet) om att lyfta fram det i vår kultur som är så självklart att vi inte ser det. Att visa på underliggande värderingar och uppfattningar, vår uppfattning om hur världen, vårt samhälle och vår existens, att avslöja det kulturella filtret. Eller som någon sade ”Vi ser det som ligger framför våra ögon men inte själva ögonen.” Konsten visar på eller avslöjar ögonen, blicken.
till toppen

Första (1) underliggande idén: Kultur som det underförstådda som håller oss samman.

Kultur är för mig i första hand något vi skapar tillsammans. Det är de underliggande och underförstådda uppfattningarna om hur vi bör förhålla oss till varandra och se på världen som var individ bär med sig och som var individ ger uttryck för.

Mina individuella uttryck ger intryck på någon annan och hans eller hennes uttryck ger intryck på mig. I ett samspel formar och omformar vi varandras underliggande värderingar. Det håller oss samman även om vi är osams. Vi är ofta sams om vad vi ska vara osams om, likt ett äkta par som bråkar om var skåpet ska stå. Båda är sams om att det är viktigt var det står, de kan bara inte enas om platsen. Existensen av snackisar i media visar på det här samsandet. Dagsländorna, frågorna som blossar upp och engagerar många. Genom kulturen blir vi ett oss! Det är grunden.

till toppen

Att tala om det ogripbara – kultur

Den fristående kulturen

Men ofta talas det om Kulturen som om den vore något fristående skiljt från alla våra hjärnor och kroppar och vårt handlande. Ett sätt att prata om kultur som egentligen kanske bara handlar om att göra det ogripbara gripbart? De där värderingsgrunderna som ligger till grund för mitt handlande, det jag säger och gör, de bär jag inom mig och är ju inget som direkt syns. Jag kanske inte heller själv alltid är så medveten om dem. Men när jag uttrycker mig, konstnärligt eller inte, i ord, med ljud, bild, kropp, gester så visar de sig och då blir de gripbara, helst också begripliga för dig och även för mig själv. När jag hör mig säga vad jag tänkte så kanske det inte faller ut som jag tänkte eller trodde. Kanske blev det en groda som hoppade ur munnen eller en pärla. Mina uttryck uppfattas och tolkas av dig, er och alla andra, var och en för sig …vi har ju inga gemensamma ögon, öron eller hjärnor. Vi reagerar alla på något sätt, en tänker, ”Vad menar hon?”, en annan ” ja, så kanske man kan förstå det”, en tredje, ”nej, det där har hon fattat helt fel” och en fjärde ”är det där verkligen något att bry sig om” och så vidare. Vi bildar eller skapar oss olika uppfattningar.

För att kunna prata om det där ogripbara som visar sig och det som händer i tolkningarna av uttrycken så behöver vi kalla det för något och det är det jag tror att ordet Kultur står för. Det är namnet på det som händer i samspelet mellan oss;  eftersom det som händer inte är en individs eget påhitt, även om vi alla bidrar som individer, så är det lätt att se det som något fristående, som Kultur. En bidragande orsak som befäster vårt sätt att tala om Kulturen som om den vore någon fristående aktiv agent är att det ofta glöms bort att det är vi, alla, enskilda individer som är skapare och medskapare av ”vår” kultur. Vi skulle ju kunna säga att vi ”kulturar” men det gör vi inte. I vårt ordbruk är Kultur ett substantiv inte ett verb.

till toppen

Vi är alla medskapande av Kulturen

Vår förmåga att skapa är förutsättningen för att skapa även kultur. Jag vill poängtera vårt skapande därför att när skapande nämns i samband med kultur så glider tankarna lätt direkt vidare till de skapandets uttrycksformer som räknas till de konstnärliga och eller kulturella, till Konsten. Till de uttrycksformer man kan ha talang och fallenhet för och utbilda sig särskilt i, måleri, skulptur, musik, komposition, teater, skådespeleri, dans, osv. På så sätt stjäls kulturbegreppet från andra skapande uttrycksformer och rör till det när vi talar med varandra. Tänkandet glider genom vanan och ordbruket på så sätt lätt förbi det faktum att skapandet är det mest fundamentala hos oss alla. Skapandet är vårt levande som tar sig uttryck i allas vårt pågående individuella skapande av olika och individuella uttryck, i våra liv.

till toppen

Vi är alla skapande som individer

När vi talar om skapande, oavsett vad det är, så härrör det alltid ur en individs ännu ogripbara, osynliga levande som tar sig uttryck allt efter fallenhet och situation när jag lyssnar, ser och känner… talar. Att tala är också ett skapande i stunden, att hitta på allteftersom orden kommer ur min mun. Även om jag har en vilja, en intention kanske till och med en plan över vad jag ska säga så vet jag inte exakt hur orden kommer att falla innan de är sagda. Hur många har inte kommit på sig med att orden plötsligt bär iväg åt fel håll och får avbryta sig med ”nej, det var inte så jag menade”. Orden kommer spontant ur min mun. (Fast nu blir det min penna, eller fingrarnas dans över tangenterna, och jag kan korrigera, skriva om.) När jag hör mig själv kan jag se mig själv, rätta till det för att det jag menar ska komma fram. Även den som lyssnar, ser eller känner skapar lika individuellt, genom sin tolkning en alldeles egen förståelse av det han eller hon hör, ser och känner.

till toppen

Kultur, det ogripbara i samtalet, det som ger de andra orden mening

Ännu en sak som är lätt att glömma bort när Kulturen görs till något fristående utanför mig, oss, är att den finns med oss hela tiden. Det visas genom att vi kan tala om det vi hörde och såg trots skillnaderna mellan oss och att vi egentligen inte kan veta om de andra såg samma sak, hörde detsamma och uppfattade det på samma sätt. De ogripbara underliggande uppfattningarna om hur världen, samhället fungerar glider med under ytan i våra samtal och ger orden mening. Kulturen ligger med som en förutsättning för att vi kan förstå varandra. De underliggande värderingarna som vi skapar i ett samspel är de som ger orden och begreppen laddning och värde, det är också det som särskiljer en kultur från en annan.
Till exempel för att kunna förstå uttrycket ”att göra en pudel”. För att förstå att det inte syftar på pudlars kopulerande utan istället på en offentlig ursäkt för ett handlande som av någon anledning dömts som förkastligt. Uttrycket har skapats av någon fyndig journalist eller bloggare för att beskriva hur en politiker offentligt erkänt sig ha gjort fel och likt en tuktad pudel visat sin underkastelse genom att bildligt talat lägga sig platt inför hela det svenska folket och på så sätt visa sin undergivenhet och ånger. Vårt språk är fyllt av sådana uttryck som blir fullkomligt obegripliga om man inte på något sätt känner till historien bakom dem med de underliggande värderingarna som bär dem.
Ett annat exempel är att när jag säger att ”jag står och väntar på bussen” och du som hör nickar igenkännande – så får det mig att tro att du inte bara förstår hur det var för mig att vänta på bussen utan också att du upplevt samma sak. Dessutom kan det få mig att tro att vi också är eniga om hur vi uppfattar och förstår hur andra saker i vårt samhälle fungerar, inte bara bussturerna. På så sätt är kallpratet viktigt för att skapa förtroende och för att befästa ett ”oss”.

till toppen

2 reaktioner på ”Hur kan Kultur göra gott för Hälsan?

  1. Ping: Vad är problemet med vetenskapen? En heptyk runt Organon om att vara uppmärksam – What is the problem with science? A heptych surrounding Organon about being attentive | skepnader

  2. Ping: Hur kan Kultur göra gott för Hälsan? -En inledning | skepnader

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.