”negativt tänkande” – om skillnaden mellan ”tänkandet” eller det man ”tänker på”.

481ord (words. Scroll down for translation in progress…)
publ. 2017 01 23 förtydligad 2017 12 26

Tvprogrammets titel, ”Negativt tänkande” får mig att sätta på det och börja lyssna – det kanske är det som är meningen. Att få uppmärksamhet, göra att jag lystrar och inte bara låter det passera? För i den inledande intervjun av Ida Hallgren, psykolog och doktorand i praktisk filosofi, hjärnan bakom lanseringen av den nya slogan ”negativt tänkande”, så framgår det att det inte alls handlar om att själva tänkandet ska vara negativt. Det verkar i alla fall inte vara så. Det som efter en stund in i intervjun klarnar, är att hon verkar avse att vi inte ska värja oss från eller undvika att tänka på det som är negativt, det som gör oss rädda och oroliga, det som är obehagligt. Men det är något helt annat än att själva tänkandet skulle vara ”negativt”. Att tänka negativt handlar för mig om hur jag tänker och inte vad jag tänker på!

Se där – ännu ett mycket tydligt exempel på sammanblandningen av hur och vad! I det här fallet en sammanblandning av sättet, det vill säga hur man tänker (tänkandet) med det man tänker , det vill säga ”det objekt” som associeras till ”negativa” känslor. En skillnad José ideligen försökte få oss studenter att inse under seminarierna som hölls på NORDPLAN under 1990-talet. Skilj mellan verbet och substantivet! Skilj mellan handlingen (tänkandet) och objektet (tankeobjektet)! Skilj mellan handlingen som skapar och det skapade objektet! – Tankens objekt är också skapat!

Jag hoppas att I. Hallgren som praktisk filosof inser skillnaden!

Positivt tänkande eller negativt tänkande – sammanblandningen av själva tänkandet med det vi tänker skapar samma förvirring även om det är ”positivt”.

Men om nu Idas lansering av ”det negativa” slår igenom och utvecklas till norm befarar jag att samtalsklimatet kan bli riktigt obehagligt eftersom negativa känslor ofta är kopplade till hot mot egot eller den egna överlevnaden och de är svåra att tala om och förhålla sig till. Det gör det svårare att framhålla distinktionen mellan själva tänkandet och det man tänker på.
Jag vill inte att det blir ok att tanklöst gå omkring och sprida sina negativa känslor och fördomar om allt.  Eftersom det i sin tur skapar mer rädslor och därmed känslo- och tankemässiga låsningar.
Då är det ändå bättre att, om än tanklöst, sprida positiva känslor och fördomar.

Helt klart behöver vi kunna tänka på saker som ger oss både positiva och negativa känslor och associationer – men sättet att tänka om dem behöver varken vara positivt eller negativt. (Det är i en sådan här diskussion vetenskapens begrepp (objektivitet, fakta) visar sig vara begränsande och missledande vilket är något jag skriver om i min triptyk Röda handskar.)

Jag stängde av innan programmets slut och hörde därför inte ev. motargument från Johan Norberg (skribent) och Martin Nyström (utövande musiker, journalist) och vet därför inte om Ida Hallgren ser det som jag – att det handlar om vad man tänker på.

Tvserien ”Idévärlden” sänds av svt 2017.

flagga brittisk The title of the tv program ”Negative thinking” make me turn it on and listen – maybe that is the intention. To catch attention, make me listen and not simply let it pass? Because in the opening interview of Ida Hallgren, psychologist and doctoral candidate, the brain behind launching the new slogan ”negative thinking”, it becomes clear that it does not at all is about a ”thinking” that is supposed to be ”negative”. That what it seems like, anyway. What becomes clearer along the interview, is that she seems to aim at that we should not defend ourselves from or avoid thinking of negative things, the things that makes us scared and worried, the unpleasant. But, that is something entirely different from that it should be the very thinking itself that is supposed to be negative. To think negative means to me how I think upon things (my thinking) and not what I am thinking of!

So there – another very evident example of the confusion regarding how and what! In this case a confusion of the way to think, the thinking, and the subject of ones thoughts, the object associated to ”negative” feelings. This is a confusion José continually kept trying to make us students to acknowledge during the seminars at NORDPLAN during 1990:th. Differ between the acting (the thinking) and the object (object in mind)! Differ between the acting that creates and the object that is a result of it! – The object of the mind is also created!

I hope I. Hallgren as ”praktisk filosof” realize the  difference!

Positive thinking or negative thinking – the confusion is caused even if it is of the positive kind.

But, if the launch of ”the negative” becomes a hit and develops into a norm I am afraid of its impact of how we talk to one and another. It might turn into something really nasty since negative feelings often is connected to threat against the ego or survival and that is hard to talk about and relate to without hurting. It makes it harder to stress on the distinction between the thinking and the subject/object in mind.
I do not want it to be ok to thoughtlessly walk around and spread ones negative feelings and prejudices since it in its turn creates more fear and anger which lock both feelings and thoughts harder. Then it still is better, even thoughtless, to spread positiv emotions and prejudices.

Clearly we need to think of things that gives us both positive and negative feelings and associations – but the way to think upon them does not need to be neither positive nor negative. (It is a discussion like this the concepts of science (objectivity, facts) proves to be limiting and misleadning which is something I write about in my triptyk Red gloves.)

I turned of the program before its ending and did not hear ev. arguments from Johan Norberg (writer) and Martin Nyström (musician, journalist) and does not therefore know if Ida Hallgren understands it the way I do – that it is about what you are thinking of.

The tv serie ”The world of concepts/ideas” was transmitted by svt 2017.

Om översättningen- About the translation

There are some things … I will come back to them…

 

Annonser

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.