4 Meditation Practice: Receive A Chi Nei Tsang Abdominal Massage

838 ord (words) rulla ner för att se den svenska texten.

Receive A Chi Nei Tsang
Abdominal Massage
(Ta emot en ‘Chi Nei Tsang’
magmassage)

Chi Nei Tsang literally means working the chi of the internal organs.  By applying the different techniques of Qi Gong, and Tai Chi Chuan to the abdomen with deep, soft and gentle touches, the internal organs learn to work more efficiently.
(Chi Nei Tsang betyder bokstavligt att arbeta med de inre organens chi (livskraft). Genom att tillämpa olika tekniker av Qi Gong och Tai Chi Chuan på magen med djupa, mjuka och milda beröringar lär sig de inre organen att arbeta mer effektivt.)

Chi Nei Tsang was developed a thousand years ago in the mountain ranges of Taoist China.  It was used and practised by monks in monasteries to help detoxify, strengthen and refine their bodies in order to maintain the high energy required to perform the highest levels of their spiritual practices.  Nowadays the same can still be true for disciplined meditators this practice delivers helpful results.
(Chi Nei Tsang utvecklades för omkring tusen år sedan I det taoistiska Kinas bergsområden. Det användes och utövades av munkar i klostren för att hjälpa till att avgifta, stärka och förfina deras kroppar. Syftet var att bibehålla den höga energi som behövdes för att utöva de högsta nivåerna av andliga övningar. Det kan fortfarande gälla för de som mediterar diciplinerat idag, utövandets resultat ger god hjälp.)

 

Chi Nei Tsang being a holistic approach integrates the physical, mental, emotional and spiritual aspect of our being.  It goes to the very origin of Chi Nei Tsang utövningour health problems including the psychosomatic responses.  Unprocessed emotional charges lay imbedded within the body especially within the digestive system, waiting to be released.  Poor emotional digestion is one of the main reasons for ill health.  CNT helps to release the emotion and clarify our emotional life.  With its release we are able to evolve and grow and become our true selves.
(Chi Nei Tsang är ett holistiskt förhållningssätt som integrerar det fysiska, mentala, känslomässiga och den andliga aspekten i vårt varande. Den går till botten av våra hälsoproblem, även psykosomatiska reaktioner. Olösta känslomässiga laddningar ligger inbäddade i kroppen, särskilt i matsmältningsapparaten, och bara väntar på att bli förlösta. Otillräckligt bearbetade känslor är ett av huvudskälen till dålig hälsa. CNT (Chi Nei Tsang) hjälper till att frigöra känslor och få vårt känsloliv att klarna. Med känslolivets frigörande förmår vi att utvecklas och växa och bli till våra sanna själv.)

 

All the body systems are worked through these gentle techniques, digestive, respiratory, cardiovascular, lymphatic, nervous, endocrine, urinary, reproductive, muscular-skeletal and the acupuncture meridian line system.  Using CNT manipulations the body becomes relieved of excess blood and qi stagnation, thus improving elimination and stimulating the lymphatic and circulatory systems.  By strengthening the immune system in this way resistance to diseases is created.  Used alongside other health care modalities increased healing is ensured.
(Alla system I kroppen arbetas igenom med milda tekniker, matsmältning, andning, hjärta och kärl, lymfa, nerver, det endokrina systemet, urinvägar, reproduktion, muskler och skelett och meridianerna i akupunkturens system. CNT behandlingen gör kroppen befriad från överflödigt blod och stagnation av Qi genom att förbättra avlägsnandet av avfallsprodukter och förbättra lymf- och cirkulationssystemet. Genom att stärka immunsystemet på det här sättet, skapas motståndskraft mot sjukdomar. Använd tillsammans med andra hälsovårdsformer blir en ökad läkningsförmåga försäkrad.)

 

Chronic pain in the back, neck, and shoulders and problems related to misalignment of the feet, legs and pelvis can also benefit from CNT as it helps to restructure and strengthen the body.  The visceral structures and positioning of the internal organs can be realigned as the deep seated tensions are released thus alleviating pain elsewhere in the body.
(Kronisk värk i rygg, nacke och skuldror samt problem som är relaterade till snedställda fötter, ben och bäcken kan också dra nytta av CNT då det hjälper till att omstrukturera och stärka kroppen. De inre organens strukturer och läget på de enskilda inre organen kan riktas om när djupt rotade spänningar frigörs och på så sätt lindra smärta på andra ställen i kroppen.) 

 

Chi Nei Tsang teaches all who receive its touch, that healing comes from within and we are all responsible for our own physical and mental health.  By receiving a treatment practitioners will teach techniques to improve breathing as well as basic self-help techniques and simple meditation practices to enhance the effect of the physical treatment.
(Chi Nei Tsang lär alla som mottar dess beröring, att läkandet kommer inifrån och att vi är alla ansvariga för vår egen fysiska och mentala hälsa. Genom att ta emot en behandling kommer utövare att lära sig tekniker för att förbättra andning såväl som grundläggande självhjälpstekniker samt enkla meditationsövningar för att förbättra effekten av den fysiska behandlingen.)

 

Translation into Swedish and publication on website “skepnader”, is made with Frances Carter, the author´s, permission by Lisa Hedback and Marica Ohlsson 2:nd of February 2016.
(Översatt från engelska till svenska och publicerad på webbsidan ”skepnader” med författarens, Frances Carters tillstånd 2016 02 02, av Lisa Hedback och Marica Ohlsson.)

Annonser

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.