Fri press en förutsättning för demokrati – om SVT och SR

1915 ord/ words (No english version) – 2013 12 31, rev 2015 07 16

flagga svenskmediernas roll som opinionsbildare

För att jag överhuvudtaget ska ha en uppfattning om vilka värderingar och sakpåståenden våra politiker har så behöver jag höra dem tala och formulera sig runt olika frågor – det sker i media. För att jag ska få en uppfattning om hur vårt samhälle fungerar, vilka effekter de politiska besluten får eller brist på beslut så är det genom händelser som visas – genom media.

fri press och dess finansiering – den som betalar bestämmer

Självklart är det viktigt hur media finansieras, av vem och varför. Om vi eftersträvar media dvs journalister, reportrar och fotografer som vågar och kan skildra i deras ögon viktiga händelser och sakförhållanden som kan kasta ljus över hur vårt samhälle fungerar och hur det inte fungerar så måste de ha en garanterad inkomst som gör att de kan bo och äta oavsett vad de upptäcker och publicerar. Det gäller även det som i vårt samhälle idag ses som enbart underhållning dvs konst, teater, film, musik etc… dvs det som visar livet och som gör livet värt att leva.
Det ställer krav på ledning och finansieringsformer.

Ledning och finansieringsformer

När det gäller vår svenska tv och radio, svt och SR, så är den så vitt jag kan förstå, unik i världen genom att vara fri från både kommersiella som särpolitiska (läs partipolitiska) intressen.
(Självklart ska den vara politisk eftersom det är vårt samhälles funktion som visas. De kommersiella intressena är ett särintresse i sig.)
Ja, jag hoppas att den är det i alla fall – något för ”Uppdrag granskning” att undersöka, kanske?
Om finansieringsformen för svt förändras från att ha varit en avgift grundad på om man har en ”tv” till att bli en skatt eller avgift som fördelas ut på hela befolkningen så blir det jag förut valde något jag är med och betalar till antingen jag vill eller inte.

Finansieringsformen idag 2013

Idag betalar vi en avgift för SR och SVT som är lika stor för alla.
Problemet är att värdet för de olika hushållen är olika stort. Dvs för den som tjänar 100 000 om året så är 2000 en större andel än den som tjänar 1 000 000 om året. (Förhoppningsvis kanske vi kan skapa ett samhälle där värdet kommer att vara ungefär lika stort.)
Teknikutvecklingen, dvs sändningar via nätet, har inneburit att det är lättare att ta del av Public Relations (SR och SVTs sändningar), mina möjligheter har ökat.
Problemet är att den ökade möjligheten att ta del av det på internet innebär att jag blir skyldig att betala för något som jag inte kan välja bort med mindre än att jag väljer bort att vara uppkopplad på nätet eller om det faktiskt räcker att jag har en gammal dator stående oavsett om jag har nätuppkoppling eller inte.
Så om jag inte är intresserad av att ta del av SVT antingen det beror på ointresse eller att jag inte har råd – så kan jag inte välja bort det. Antingen får jag ställa mig utanför inte bara public relations utan också mailkorrespondens, att betala räkningar och att få och ge annan info – eller så kriminaliseras jag. Det är ett problem.
Om public relations ska vara tillgängligt för ”alla” i lika hög grad så spelar storleken på avgiften in, och också hur den betalas. Förutom att jag anser att en fri press (fri både från stat och kommersiella intressen) är oerhört viktigt i de demokratiska strävanden, så strävar jag samtidigt efter att det ska vara så lite administration som möjligt även inom SR o SVT.
Finns det något annat sätt att finansiera SR o SVT så ingen behöver kriminaliseras eller ”ställas utanför” för att de inte har råd?

Mer om ledning och finansieringsformer

Jag kan tycka att det är motiverat med en slags tvångsavgift idag, eftersom media har kommit att spela en så stor roll i opinionsbildandet och formandet av uppfattningen av vårt samhälle. Det är knappast något vi kan ”välja” bort med mindre att vi väljer bort det samhälle vi lever i. Av samma skäl så bör vi kanske också införa tvångsinkomster, så att alla har möjlighet att vara delaktiga? Men andra källor än SVT och SR är viktiga för att visa ”andra” sidor också – att stödja SVT och SR betyder inte att det ska vara den enda kanalen för information eller underhållning. Andra organisationer och källor är också viktiga.
Att motivera utrymmet för andra ”organisationer” med att säga att Svt/SR behöver ”konkurrens” är att bli missledd av en metafor som är så populär att använda i alla sammanhang idag, dvs metaforen om den kommersiella marknadsmodellen och att konkurrens per automatik skulle vara kompletterande eller komma att leda till någon slags balans i positiv mening.
Vi behöver tänka till om vad som fordras och även vad vi menar med kompletterande och eller balanserande information och även tänka till om organisationerna och människorna som ser till att ordna det. Hur kan olika informationskällor komplettera varandra? Hur når de mig som läsare och även som producent av information? Vad är information? Ja, frågorna för mig är många.
Hur ska vi göra för att ge Svt:s och SR:s personal och organisation den frihet och de riktlinjer de behöver för att göra ett ”bra jobb” och snarare tänka att det ena komplementerar det andra än att de utesluter varandra; och jag tror att vi behöver tänka till för att ge utrymme för goda arbetsvillkor även åt de människor som arbetar för andra medier och kanaler än svt och SR. Vi behöver tänka över hela medielandskapet.

Uppdraget riskdagen initerar skulle kunna vidgas till att handla om hela medielandskapet där SVT och SR kan användas som ett par av något slags ”goda exempel” eller trygga ankare när det gäller organisationsformer och arbetsvillkor för personal som jobbar i media dvs journalister, fotografer, med flera. Jag tänker på att tidningarna (pappers- och nät) köps upp av allt färre köpstarka individer (styrelser) som låter sina personliga intressen och begränsade kunskaper och insikter färga det som skrivs. Jag tänker på att det är allt färre reportrar på plats i olika delar av samhället och världen. Jag tänker på de möjligheter nätet ger i bevakningen. Jag tänker på hur viktigt det är med sammanhängande, förklarande reportage och inte bara korta fragment.
I det ligger en styrande politisk dimension man behöver vara försiktig med för att den inte ska bli missbrukad. Styrande särpolitiska dimensioner finns i och för sig redan i de medier som är privatägda.
Det är här frågan om ledning för Svt och SR kommer in och villkoren för hur pengarna från skattebetalarna ska användas. Hur ska de säkras från kommersiella eller särpolitiska intressen? Det handlar i mina ögon om trovärdighet.
Frågan är om en finansiering via skattsedeln innebär problem? Eftersom uppdraget till SVT och SR går genom kulturdepartementet idag, så blir det också underställt regeringen. Om SVT:s och SR:s budget skulle ingå i statsbudgeten istället, då får vi plötsligt ett statligt SR och SVT, där pengarna till deras finansiering blir underställd det politiska styret. Det vore förödande för demokratin.
Då kommer finansieringen att ingå i det politiska spelet/förhandlingarna i bla budgetarbetet, dvs en del av de ”spel” eller förhandlingar som SR o SVT ska granska. Det blir en jävsituation. Då har vi inte längre en fri och oberoende press. Genom att underställa uppdraget riksdagen på liknande sätt som Riksrevisionsverket skulle det kanske kunna lösas.

Så styrs Riksrevisionen

Från http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Sa-styrs-Riksrevisionen/ 2013 12 13
Riksrevisionen är en självständig myndighet under riksdagen, men vårt samband med riksdagen är ändå tydligt. Genom lagar bestämmer riksdagen om granskningsverksamhetens omfattning och inriktning. Riksdagen beslutar också årligen om de medel som behövs för verksamheten och prövar då resurstilldelningen i förhållande till de resultat som presenteras. Det är också riksdagen som utser myndighetens ledning – de tre riksrevisorerna (från 15 oktober 2013 är en tjänst vakant).

Utdrag från SVT o SRs webbsida

Från webbsidan http://www.svt.se/omsvt/fakta/kort-fakta-om-svt 2013 12 13
Korta fakta om SVT
SVT är ett public service-företag vars uppdrag vilar på en demokratisk idé. Vi gör tv om alla, för alla. Till skillnad från de kommersiella kanalerna, som främst fokuserar på en yngre målgrupp, gör vi program för alla åldrar och alla intressen.
Vår verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället och finansieras via tv-avgifter. SVT1 är Sveriges mest uppskattade kanal och SVT tv-bolaget med högst förtroende hos svenska folket.
SVT speglar och finns i hela landet. Vi finns på 27 orter, från Kiruna i norr till Malmö i söder. 2012 producerades 57 procent av allmän-tv-produktionen utanför Stockholm.
Under 2012 sändes 23 454 timmar i SVT:s kanaler (8 601 timmar förstasändningar). Utöver detta producerades ett mindre antal timmar unikt för webben.
28 februari 2013 hade SVT 2 090 tillsvidareanställda medarbetare

Hej kära tv-tittare

SVT är ditt. Det är du som via radio- och tv-avgiften betalar för att vi ska finnas. Vi gör program om alla och för alla i Sverige. För tv-avgiften får du program som är oberoende, opartiska och sakliga. I Sverige är det bara public service som har det uppdraget.
Vårt uppdrag är inte att tjäna pengar. Vi behöver inte göra program som lockar annonsörer. Det ger oss en frihet och ett ansvar.
Den här sajten handlar om public service, vårt uppdrag och det arbete som pågår med att ta fram ett nytt sändningstillstånd för SVT.
Här kan du läsa mer om hur den processen går till. Och vad vi på SVT tycker i de olika frågorna.
Eva Hamilton
vd SVT

Det här är public service

SVT är ett oberoende medieföretag i allmänhetens tjänst. Bara SVT:s ledning fattar beslut om programutbud och programinnehåll.
• SVT:s uppdrag är att garantera medborgarna ett brett utbud av program och tjänster via tv, webb och andra publiceringsformer.
• SVT:s utbud präglas av demokratiska och humanistiska värden, folkbildningsambitioner, mångfald och kvalitet och ska vara tillgängligt för alla oavsett förutsättningar och bakgrund.
• SVT speglar och finns i hela landet.
• SVT:s verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället. Vi ska till och med granska och debattera det som händer i Sverige och omvärlden, som till exempel i Uppdrag granskning eller i vår nyhetsverksamhet.
• SVT ska vara opartiskt och sakligt. Tycker man att vi bryter mot det kan man skicka en anmälan till Myndigheten för radio och tv.

SVT:s ägare

SVT ägs av en stiftelse. Det ger SVT en mycket självständig ställning. Företaget ägs varken av staten eller kommersiella intressen. På så vis blir SVT vad vi brukar kalla ”fri television”.
Sedan 1994 ägs SVT av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Stiftelsens syfte är att främja programbolagens oberoende.
Förvaltningstiftelsen, som alltså är densamma också för SR och UR, har en styrelse med 13 ledamöter med politisk bakgrund. Efter förslag av de politiska partierna utses dessa formellt av regeringen. Riksdagen har slagit fast att politisk enighet om public service är viktig. Ledamöterna förutsätts vara eniga vid sina beslut.
Inget snabbt genomslag vid val
Riksdagen anser inte heller att ett omedelbart genomslag av politiska valresultat bör ske. Därför utses ledamöterna på följande sätt. Året efter ett riksdagsval utses ordföranden och sex andra ledamöter. Ordföranden utses för fyra år och ledamöterna för åtta år.
Stiftelsens uppgift
Stiftelsens uppgift är att vara en buffert mellan statsmakterna och public service-bolagen. Förvaltningsstiftelsen har ingen roll i tilldelningen av pengar till SVT. Den beslutar inte heller om företagets organisation eller verksamhetens inriktning.
SVT:s styrelse fattar beslut om verksamhetens allmänna inriktning men ”ej om programmens innehåll”.
Fri television
Den här konstruktionen ger SVT en mycket självständig ställning. SVT ägs varken av staten eller kommersiella intressen och blir på så vis helt oberoende och skyddat från påtryckningar, bland annat i en av de viktigaste uppgifterna, nämligen ”att granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna”.

Annonser

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.