En kultur och demokratiminister i Sverige med fokus på medialandskapet – A minister of Culture and Democracy in Sweden with focus on the landscape of media

PhotographsPhoto by Frankie Fouganthin

Alice Bah Kuhnke som nyutnämnt statsråd 3 oktober 2014

593 ord/ 792 words (Scroll down for english version.)  2015 03

flagga svenskUnderbart och överraskande – Alice Bah Kuhnke som kultur- och demokratiminister. Dessutom gillar jag den nya kombinationen kultur och demokrati! Jag minns henne som programledare. En av de få som kunde få de hon intervjuade att verkligen berätta, att utveckla svaren så att jag som lyssnare får höra saker jag aldrig hört förut. Oväntade och intressanta samtal. Hon förmådde dem verkligen att lyfta. Jag associerar hennes förmåga till Gustav Olivecronas. Det seminarium jag gick på där han var moderator var oförglömligt. Hans förmåga att lyfta frågorna och få den intervjuade att prata om det som låg honom (i det här fallet var det en han) varmast om hjärtat. Säga saker som jag kan tänka mig kan kännas riskfyllt att säga inför okända människor. Men tryggheten med en moderator som alltid kan hjälpa upp situationen (diskursen) gör det lättare att tala fritt, utan rädsla. Just att tala fritt, att få fram nya och oväntade infallsvinklar och kunna lyssna och föra en dialog vidare. Kan det finnas mera passande kvalifikationer hos just en demokrati – och kulturminister?

I vilket fall, det gläder mig oerhört att hon vill lyfta journalisters arbetssituation och medias finansiering och att hon vill värna om att mångfalden av uppfattningar verkligen kommer fram. Jag letar efter ett klipp, en video så jag kan citera en av de saker jag hörde henne säga under Mediedagarna som jag verkligen lade märke till, men nej, jag hittar inget. Så är det, det talade order finns bara just i stunden det sägs. Jag får nöja mig med att citera ur en rapport om mediedagarna skriven av … då bland annat regeringens kommitédirektiv var uppe på agendan.

” Bah Kuhnke betonade att public service självfallet kommer vara en del i utredningen, men att huvudfokus inte ligger på att utreda just rollen för public service. Kulturministern konstaterade att digitaliseringen förändrat förutsättningarna för journalistiken och att det finns ett värde i att bevara kvalitet, pluralism och mångfald i journalistiken. Utredningens kärna är därför, enligt kulturministern, att se till konsumentens och det demokratiska systemets behov snarare än till medieföretagens.”

Länkar >> Länk till regeringens Kommittédirektiv ”En mediepolitik för framtiden” 2015:26, 5 mars 2015 http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/52/08/a8f1b529.pdf >> http://www.meg.se/ >>länk till streamat meg material av frogeye >>länk till svtplay från mediedagarna iGöteborg

Utdrag nedan och länk till >> Rapport från Mediedagarna

”11 mars 2015

I förra veckan ägde Mediedagarna i Göteborg rum. Konferensen hade denna gång fyra huvudteman: media i en digital tid, kommunikation i fokus, ledarskap i mediebranschen och juridik och media. Programmet innehöll flera intressanta seminarium som behandlade komplexa frågor om för- och nackdelar med en standardiserad upphovsrätt i Europa, hur den legala och illegala filmmarknaden förhåller sig till varandra, hur framtidens tv kan finansieras, hur barn och ungas mediekonsumtion ser ut och bör se ut och inte minst hur journalistiken ska hitta nya affärsmodeller i det digitala medielandskapet.

En huvudpunkt på programmet var självfallet presentationen av den mediepolitiska utredning som regeringen fattade beslut om den 5 mars. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterade huvuddragen i utredningen och deltog därefter i en paneldebatt som stundtals hettade till. Diskussionen kom snabbt att handla om varför public service lämnats utanför utredningens direktiv. Bah Kuhnke betonade att public service självfallet kommer vara en del i utredningen, men att huvudfokus inte ligger på att utreda just rollen för public service. Kulturministern konstaterade att digitaliseringen förändrat förutsättningarna för journalistiken och att det finns ett värde i att bevara kvalitet, pluralism och mångfald i journalistiken. Utredningens kärna är därför, enligt kulturministern, att se till konsumentens och det demokratiska systemets behov snarare än till medieföretagens.”

A minister of Culture and democracy in Sweden with focus on the landscape of media

792 words 2015 03

flagga brittiskWonderful and surprising – Alice Bah Kuhnke as our new minister of culture and democracy. And I like the new combination of culture and democracy as well. I remember her as presenter and moderator of her own talk show. One of the very few who is able to make the interviewed really talk, to take the questions off from the answers further to heights and widths unimaginable for me as listener. I come to hear things I have never heard before. Unexpected and interesting conversations. She really made them excel themselves. I associate her skill to interview with Gustav Olivecrona (well known older and earlier interviewer). The seminar I attended with him as moderator is unforgettable. His ability to lift and enlighten the issues by making the interviewed talk freely and passionately about the things closest to his heart (at this opportunity it was a man). Things that could be perceived as risky to develop and express in front of an unknown audience. But the safety with a “moderator” by ones side, ready to help out in the situation (discourse), makes it easier to speak freely with no fear.

Especially to speak freely, and chisel out new unexpected angles, to be able to listen and move a dialogue further on, to push it and steer it. What more suitable qualification are there for a minister of precisely culture and democracy? Anyway, I am really happy about her highlighting the issue about the working situation among journalists and the financing of media together with the fact that she really urges the manifold of opinions to show and be expressed loudly.

I look for a clip, a video so I can quote one of the things she said during the “Mediadagarna” (Days of Media), shortened to Meg where amongst other topics on the agenda was the governments directives to the committee investigating the Media issues. Something I really noticed, but alas, I find nothing. That is how it is, the spoken word only exists in the speaking moment. I have to settle with quoting a report written about the media days by … (my, this site owner’s translation)

“Alice Bah Kuhnke emphasized that public service, of course, will be a part of the media policy, but main focus is not about investigating its role as public service. The minister noted that the digitalizing of media has changed the settings for journalism and that it is valuable to preserve quality, plurality and manifold in it. The core of the investigation is therefore, according to the minister, to look upon the consumers and the democratic systems needs rather than to the business of media.”

Links >> Link in Swedish to regeringens Kommittédirektiv ”En mediepolitik för framtiden” 2015:26, 5 mars 2015 http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/52/08/a8f1b529.pdf >>Link to the event. Some of the lectures are held in English. http://www.meg.se/ >>link to streamed meg material by frogeye >>link to svtplay (Swedish TV) from Days of media in Gothenburg

Withdrawal from and link to ”Report from Days of Media” (my translation)>> Rapport från Mediedagarna

”11:th of March, 2015

Last week Mediedagarna (=The Days of Media) occurred in Gothenburg. The conference focused on four main themes: media in a digital era, with focus on communication, leadership in business of media and law and media. On the program there were also a several interesting seminars treating complex issues like pro and cons about standardized copyright in Europe, how the legal and illegal market of film relate to one other, how the TV of the future can be financed, how the media consumption of children and the young will and should look like, and not and not at least how journalism will find new business models in the landscape of digital media,

A “main “point” on the agenda was of course the presentation of the governments directives to the Mediacommittee, ‘A media policy for the future’ (>>  mediepolitiska utredning) which the government decided to give the fifth of March 2015. The minister of culture and democracy presented the main “features” in it and thereafter participated in a panel discussion which from time to time went really hot. The discussion quickly turned into the question why public service has been left outside the government’s directive to the Mediacommitte. Alice Bah Kuhnke emphasized that public service, of course, will be a part of the media policy, but main focus is not about investigating its role as public service. The minister noted that the digitalizing of media has changed the settings for journalism and that it is valuable to preserve quality, plurality and manifold in it. The core of the investigation is therefore, according to the minister, to look upon the consumers and the democratic systems needs rather than to the business of media.”

Annonser

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.