Walter J. Ong – Siden, sammet, trasa, lump (Silk, velvet, rag, junk)

 2 669 ord (words) publ 2014 06 29, uppdat. 2017 03 29 språkl. redig. 2018 06 01
(Jump down to English version. Ed. 2018 10 16 ) 

flagga svensk

”Ylle, bomull, trasa, lump? Vi satt och försökte minnas en gammal ramsa. Var det ylle i början? Trasa, lump var det på slutet iallafall.”
En artikel om att återvinna gamla kläder av bomull, genom att lösa upp dem till en fibermassa och spinna nya bomullstyger av dem, hade fått oss att fundera.

Det slängs ca 100 ton kläder varje år i Sverige enligt artikeln. ”Det låter som att den processen inte nödvändigtvis är miljövänligare än att odla nytt.  … men, opponerade jag mig vidare, det är inget nytt att återanvända kläder, pappret jag använder när jag målar akvareller är gjort av lump, dvs bomullstrasor. Akvarellpapper görs sedan gammalt av bomull och eller linne, ja – lump. Lumpen rivs ner, det är förstås ingen kemisk process, fast – det är klart – för att det ska bli det där vita akvarellpappret jag målar på så kanske det bleks också? Att bleka det kanske räknas till att vara en kemisk process? Linne bleks vitt av solen medan bomull gulnar.”
”Fast det nya här är att bomullskläderna sönderdelas ner till fibrer som det går att spinna nya tyger av.”
Men var det ylle, hm, hm, trasa lump? Hur användes ramsan? Varför finns den? Det är en ramsa jag förknippar med min barndom. Var det för att sortera kläder? Trasor används ju förstås till trasmattor! Lump till papper och kanske andra saker också?
Senare på väg till katten jag passar under ett par veckor kommer jag på det…Siden, sammet, trasa, lump! Så heter det.
Bäst att skriva ner det – så det inte försvinner.

Men apropos att minnas.

Walter J. Ong skriver i ”muntlig och skriftlig kultur – teknologiseringen av ordet” om minnesteknik och formler  i en talspråklig kultur sid 46-48. För den där ramsan härrör ur en talspråklig kultur som finns parallellt med den skriftliga. Vi har ju inte helt slutat att prata med varandra. Vi sitter inte alla och bara chattar på nätet, messar via telefonen dvs använder tecken för att kommunicera och inte ljud.

”I en talspråklig kultur är ordets begränsning till ljud bestämmande inte bara för uttryckssätten utan också för tankeprocesserna.
Man vet det man minns… I en talspråklig kultur finns inga texter. Hur organiserar den då material för minnet? … I den totala frånvaron av all skrift finns ingenting utanför tänkaren, ingen text, som kan göra det möjligt för honom eller henne att åstadkomma samma tankeräcka en gång till, eller att ens påvisa om han eller hon över huvudtaget har åstadkommit den…

Det finns bara ett svar: Tänk tankar som går att komma ihåg. I en primärt talspråklig kultur måste man, för att lösa problemet med att kvarhålla och minnas en omsorgsfullt artikulerad tanke, tänka enligt minnestekniska mönster, utformade för att göra en muntlig upprepning möjlig. Tanken måste formas enligt starkt rytmiska, väl avvägda mönster, i upprepningar och antiteser, i allitterationer och assonanser, i epitetiska och andra formelartade uttryck, i standardiserade teman ( rådsförsamlingen, måltiden, duellen, hjältens ”hjälpare” osv.), i ordspråk som alla hör ständigt och jämt så att de lätt rinner upp i minnet och som i sig är formulerade enligt ett mönster, som gör att de lätt kan hållas kvar eller snabbt kan framkallas i minnet, eller i någon annan minnesteknisk form. Tänkandet är här inflätat i flera olika minnessystem. Minnestekniska krav bestämmer också syntaxen (Havelock 1963, s.87-96, 131-132, 294-296).
En längre muntligt baserad tanke tenderar, även i en icke versbunden form, att bli höggradigt rytmisk, ty rytmen är till hjälp för minnet, också fysiologiskt. Jousse (1978) har visat på det intima sambandet mellan rytmiska naturliga mönster, andning, gester och den bilaterala symmetrin hos människokroppen i gamla arameiska och hellenska tolkningar (targumen), och sålunda också i de gamla hebreiska texterna… Formler befordrar rytmiserat tal och fungerar också som ett slags fristående minnesstöd  av fasta uttryck välbekanta för allas öron och munnar. ”Om morgon röd, om afton död”..”

Det är väl gränsfall för hur mycket man få citera någon annan men, jag hoppas att du som eventuellt läser detta bli sugen på att läsa mer av Ong.

Så, det var själva rytmen och den fallande ordningen på tygernas kvalitet som jag så att säga mindes, men det lät inte riktigt rätt med ylle och bomull. Men det är lustigt, det går en stund utan att jag aktivt tänker på det – och då – efter en stund, så poppar det bara fram ur minnet. Men kanske också det faktum att jag gick till katten spelade roll, det var ju då det poppade fram ur minnet. Rytmen jag känner när jag går, siden – ett steg, sammet, nästa steg, trasa, nästa steg lump, nästa steg, siden, nästa steg, sammet, nästa steg, och så fortsätter jag i en oändlig cirkel.

Senare kastar jag ut frågan om varifrån ramsan kommer i vår grupp av nyfikna grubblare. En av oss börjar peka på oss i tur och ordning medan hon säger ramsan. Hon går varvet runt flera gånger. Det är väldigt tydligt, ändå tar det ett tag innan jag fattar. Hon måste också säga det. ”Det används ju för att peka ut och peta ut.” Ja, det är en sådan där ramsa man använde innan leken började för att utse vem som skulle vara – nu minns jag inte vad den personen kallades när vi lekte det vi kallade för ”jage” – den som börjar jaga de andra. Andra har kallat leken för ”kull” och, ja vad var nu det tredje namnet? Leken har flera namn. Men den går ut på att en utses att jaga de andra och den han eller hon först klappar blir nästa som jagar. Men den ”förste jagaren” utsågs med hjälp av en ramsa.
Vi använde inte ramsan siden, sammet, trasa, lump. Den ramsa vi använde som jag först kommer att tänka på var ”Ole, dole, doff, kinkeliane, binkeliane, koffeliane, ole, dole, doff”. Sedan kom en av oss på (när vi var små), hon gillar matten, att bara man vet hur många man är i ringen så kan man räkna 1,2,3 eller till 4 eller 5 varvet som fortsätter förbi den som börjar räkna så vet man vem det landar på.
Vi använde flera ramsor … som jag inte kommer ihåg.

Vi glömmer så lätt att även de skrivna orden är avbildningar av ljud. Här är en påminnelse! Ett helt fantastiskt framförande som visar tydligare än någonsin, det som du (J.L.R) vill att vi alla ska bli mer medvetna om, att orden vi skriver, tecknen, är tecken av ljud. Texterna är gjorda för att läsas och höras med olika ljudstyrka och betoningar.
Under några år fanns det ett klipp att lyssna på när Fiston Mwanza Mujila skildrar hur Kongofloden rinner genom den krigshärjade stad i romanen Tram 83!från en intervju i Babel 2016 04 13. Det var helt fantastiskt!
Idag finns det i alla fall ett klipp på SR om Fiston Mwana Mujila. https://sverigesradio.se/artikel/6406470

  • ref: Walter J. Ong skriver i ”muntlig och skriftlig kultur – teknologiseringen av ordet”   bokförlaget Anthropos1990, 2:a upplagan ISBN 91 85722 154 originalets titel Orality and Literacy -The Tecnologizing of the Word
  • ref: Ingenjören, nr. 3, 2014, ”Jakten på det vita guldet” av Karin Virgin och foton av Linus Meyer
  • En länk till SR om Fiston Mwanza Mujila.

Silk, velvet, rag, junk?

We tried to remember an old Swedish rhyme. “Was it wool in the beginning?…rag and junk in the end that is for sure.”

An article about recycling old clothes made of cotton, by resolving the cloth into a mass of fibers and spin new cotton threads out of them to make new fabric, had made us thinking. One hundred tons of clothing are thrown away every year in Sweden according to the article. At the first glance the described process does not strike me as necessarily more environmentally friendly than growing new cotton. And as I continued to oppose myself to the article,” there is nothing new in reusing clothes”. “Paper, for instance, has been made by reused clothes for ages.” Now back to the rhyme, the Swedish word ”lump” does not translate well to ”junk”. The Swedish word “lump” refers to clothes almost decomposed. And the materials I first come to think of in conjunction to ”lump” are linen, cotton and wool. Aquarell paper are made of this particular kind of junk or rags, preferably linen since it does not turn yellow when exposed to the sun but white. “The junk/rags who are to become aquarell paper are torn into pieces mechanically though, it is not a chemical process, as described in the article. But – of course – if the cloth, the mass of fibers is bleached, which it is when aquarell paper is made, it might be considered to be a chemical process, this one as well.”

Anyway, the new thing with this recycling is that the clothes are resolved into fibers, fibers that you spin new threads of and make new fabrics of.”

But how did the rhyme go? “Was it wool, rag, junk? How was it used? Why does it exist?” It is a rhyme I associate with my childhood. Was it used for sorting clothes? Rags are used to make rag-rugs or carpets of rags, ”lump” are used to make paper and maybe other things too?
Later that same week, on my way to the cat I am looking after for a couple of weeks, it springs to my mind. Silk, velvet, rag, junk! That is how it goes.
Better write it down – so it won’t disappear into oblivion.

About remembering.

Walter J. Ong writes in his book ”Orality and Literacy – The Technologizing of the Word” about technics for remembering and formulas in an oral culture, chapter: “You know what you can recall: Mnemonics and Formulas” p.33.

I go to Walter J. Ong´s text because, that Swedish rhyme origins from an oral culture existing parallell along our literal culture. After all, we have not stopped talking to each other completely even if a lot of our communication is done by chatting and texting on our cells or mobiles, using the net, in other words, using signs instead of sounds to communicate.

“In an oral culture, restriction of words to sound determinism not only modes of expression but also thought processes. You know what you can recall. …
When we say we know Euclidean geometry, we mean not that we have in mind at the moment every one of its propositions and proofs but rather that we can bring them to mind readily. We can recall them. The theorem ‘You know what you can recall’ applies also to an oral culture.
But how do persons in an oral culture recall? … An oral culture has no texts. How does it get together organized material for recall? This is the same as asking, ‘What does it or can it know in an organized fashion?…
How does he or she retain for later recall the verbalization so painstakingly elaborated? In the total absence of any writing, there is nothing outside the thinker, no text, to enable him or her to produce the same line of thought again or even to verify whether he or she has done so or not.
…The only answer is: Think memorable thoughts. In a primary oral culture, to solve effectively the problem of retaining and retrieving carefully articulated thought, you have to do your thinking in mnemonic patterns, shaped for ready oral recurrence. Your thought must come into being in heavily rhythmic, balanced patterns, in repetitions or antitheses, in alliterations and assonances, in epithetic and other formulary expressions, in standard thematic settings (the assembly, the meal, the duel, the hero’s ‘helper’, and so on), in proverbs which are constantly heard by everyone so that they come to mind readily and which themselves are patterned for retention and ready recall, or in other mnemonic form. Serious thought is intertwined with memory systems. Mnemonic needs determine even syntax (Havelock 1963, pp. 87–96, 131–2, 294–6).
Protracted orally based thought, even when not in formal verse, tends to be highly rhythmic, for rhythm aids recall, even physiologically. Jousse (1978) has shown the intimate linkage between rhythmic oral patterns, the breathing process, gesture, and the bilateral symmetry of the human body in ancient Aramaic and Hellenic targums, and thus also in ancient Hebrew…. (Havelock 1963, pp. 97–8, 294–301).…
Formulas help implement rhythmic discourse and also act as mnemonic aids in their own right, as set expressions circulating through the mouths and ears of all. ‘Red in the morning, the sailor’s warning; red in the night, the sailor’s delight.’ ‘Divide and conquer.’ ‘To err is human, to forgive is divine.’ ‘Sorrow is better than laughter, because when the face is sad the heart grows wiser’…

I guess I have stretched the limit for how much to quote someone else, but I hope that you, who eventually read this, get tempted to read more of Ong.

So, it was the rhythm and the falling order of the quality of the fabrics I remembered, but wool and cotton did not sound quite right. It is funny though, that after a while without actively thinking about it – it just pops out of my memory. It feels good to be able to rely on that.
But, maybe the fact that I did walk to the cat mattered, it was during my walk it popped out, silk one step, velvet, next step, rag, next step, junk, next step, silk, next step, velvet, next step and so on, continuing in an eternal loop.

Later in our group of curious brooders, I through out the question of from where this rhyme stems. One of us starts pointing at us, one by one in order, while saying out the words of the rhyme loud. She makes several turns while chanting the rhyme. It is all very evident, still it takes a while before I get it. She has to say it out loud as well. ”It is used to point out someone”. Yes, it is one of those rhymes we used when playing, to point out who to be …  now I do not recall what that person used to be called, when we played what we called ”jage”. Other have called the play I am thinking of ”kull” and also, yes what ever the third name was. This game or play has several names. But the rhyme is used to point out one to hunt the others and as soon as the hunter touches one of the others, that person becomes the hunter.

We never used that particular rhyme silk, velvet, rag and junk when we played though. We used other and one that first springs to my mind is ”Ole, dole, doff, kinkeliane, binkeliane, koffeliane, ole, dole, doff”. One of us (when we were kids), who liked math, suggested that we simply would count 1, 2 ,3 or to 4 or to 5 depending on how many we were in the ring. Deciding to count clock or counter wise passing the counter and you will know who it will land upon.
We used several rhymes … I do not recall them all.

We forget too easily that the written word also are signs of sounds. When I read I hear the voice talking inside of me. Here is a reminder! An absolutely fantastic performance that more vividly and clearer than ever shows what (You, J.LR., want us all to acknowledge and become more aware of,) that the word we write down also are signs of sound. Texts are made to be read and heard with a variation of strength and emphasis.

Unfortunately the link where we can hear Fiston Mwanza Mujila ”depicting” the Kongo river stream through a war-torn city in the novel Tram 83, is gone. I can just say that I was amazed!

ref: Walter J. Ong skriver i ”muntlig och skriftlig kultur – teknologiseringen av ordet ”bokförlaget Anthropos1990, 2:a upplagan ISBN 91 85722 154 originalets titel Orality and Literacy -The Tecnologizing of the Word

ref: Ingenjören, nr. 3, 2014, ”Jakten på det vita guldet” av Karin Virgin och foton av Linus Meyer

ref: On Swedish Radio there is some about Fiston Mwanza Mujila to read.

Annons

3 reaktioner på ”Walter J. Ong – Siden, sammet, trasa, lump (Silk, velvet, rag, junk)

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.