sketchy posts? – skissartade inlägg?

505 ord/ words (Click and scroll down for version in english) 2014 03 13

flagga svenskJag har funderat över hur skissartad jag kan vara i mina inlägg utan att bli … ja, vad vill jag egentligen med den här bloggen? Den är ett arbetsredskap, ett sätt att samla plötsliga ideer på ett ställe där jag kan försöka reda ut den där pockande känslan i bakhuvudet i förvissning om att någon annan kanske kommer att läsa det. Ja, jag vill att det blir läst! Tack, du som har hittat hit!

Att inte vara alltför skissartad handlar om artighet, mot en eventuell läsare! Att veta att någon kan läsa mina texter sätter press på mig – jag kan verkligen inte vara för skissartad -vilket är bra. Att öva på att skriva på engelska är också bra. Jag lär mig verkligen mycket på översättningsarbetet.

Men det handlar också om att inte vara missledande. Jag tycker verkligen att det är viktigt att inte förvränga ”fakta” och vara tydlig med vilka källor jag använder, referenserna. Naturligtvis kan fakta omvärderas, men för att kunna göra det måste källan vara känd, inte något vagt som jag hört eller läst någonstans på webben. Ett hugskott eller en ide i en skiss vars grunder inte är uppkollade – där referenserna inte finns än – innebär att hugskottet kan vara på pricken rätt eller fullständigt fel eller snedvridet.

Men de texter som är alltför skissartade för att vara presentabla för en läsare – kan jag spara som utkast, lätta att hitta och redo för fortsatt arbete. Det är verkligen till stor hjälp.

Tack wordpress – Matt & Coworkers

Sketchy posts

flagga brittiskI have been considering how sketchy I can get without, – yes, what do I want with this blog? This is a working tool, a way to gather sudden ideas and a place where I can try to work out nagging feelings lying in the back of my head, knowing that someone else might read it. Yes, I want it to be read! Thankyou, you who have found your way to this blog!

Not being too sketchy is about courtesy, to the potential reader! Knowing that anyone can have a look on my texts, puts a pressure on me – I really cannot be too sketchy – which is good. Practising writing in english is also good. I really learn a lot from my translationwork.
But it also is about not being misleading. I think it is really important not to distort ”facts” and to be clear about the sources I use, the references. Of course, facts can be revised, but to be done, you have to know the source, not something vague about hearing it or have read it somewhere on the net. A hunch or idea in a sketch I have not checked up or out yet – the references are not there – and therefore the hunch can be spot on right, but it can also be dead wrong or out of perspective.

But for the texts all too sketchy to be presentable for a reader – I can save as drafts, easy to access and ready for continued work. It really is a big help for me.

Thanks wordpress – Matt & Coworkers

Annonser

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.