tron på det som ”inte finns”, finns inom vetenskapen också – the belief in the nonexisting have a place in science too.

964 ord/ words (Still editing, need polishing, english is not checked yet….) texten ska putsas lite till…)

dödskalle - skullflagga svenskGår det att förklara spöken eller andar?  – Ja, egentligen borde man kunna det, utan att behöva koppla det till en religion eller en tro på något ”övernaturligt”. Om spöken eller andar uppfattas som manifestationer så handlar det väl om att någon någon gång kan uppfinna ett sätt att ”mäta” eller dokumentera dem, då existerar de i vetenskaplig mening också, som fakta. Men det är inte min poäng. Min poäng är att för att överhuvudtaget komma på iden att mäta något, som tex andar, så måste just iden om att de finns finnas, eller iden om att andar ”skapas” finnas. En tro på att de är en manifestation av något som inte går att ta på, som inte är mätbart, men som så att säga skapar dem. Och genom att ”mäta” andarna så visar det inte bara att ”andarna” finns utan också att det som skapar andarna blir ”mer troligt” eller sannolikt som en möjlighet.

Det liknar, det Einstein gjorde, vetenskapsmannen med stort V, och vad andra vetenskapsmän gjort både före och efter honom. Han hade en ide om något som inte går att ta på men att detta ”något” borde manifestera sig ”på något sätt”. Beviset, förmågan att mäta dem och på så sätt bevisa att hans hypotes (tro) var sann och därför numera är en teori (i modern mening) förverkligades långt efter att han formulerat sin tes. Innan den kunde ”bevisas” så användes hans teori helt enkelt för att den verkade förklara så många fenomen.
Nu kan det tyckas vara lite orättvist att jämföra Einsteins digra arbete med att utveckla en hypotes med en direkt erfarenhet eller upplevelse som många människor kan göra.

Men min poäng är kopplingen, likheten att tro på det som i faktisk mening inte finns och att leta efter manifestationer för att kanske inte bevisa det, men en förståelse för hur det fungerar, en förklaringsmodell.

I det här ligger en estetisk fälla, oavsett om du är vetenskapsman, religiös eller sekulariserad, som har att göra med att vi är människor hela tiden ägnar oss åt att skapa ordning i det vi ser och vill ge det mening. Vi vill förstå världen, göra den begriplig för oss i handgriplig mening. Det har att göra med hur vi fungerar, vår överlevnad och att vi lever våra liv framåt – in i framtiden. Vi vill tex kunna skapa och för att kunna göra det så behöver jag åtminstone skapligt veta vilka konsekvenser mina handlingar får (mina val). Tex om jag ritar med en blå penna, så förväntar jag mig blå streck och att de hamnar där jag placerat dem.

 

dödskalle - skullflagga brittiskIs it possible to explain ghosts or spirits? – Well, really, it ought to be possible to do, without necessarily connecting it with any particular religion or belief in anything supernatural. If ghosts or spirits are percieved as manifestations, I guess someone sometime will invent a way to measure them, to prove their existens, and then they exist in a scientific meaning as well. But that is not my point.
My point is that in order to get the idea to measure them, spirits for example, there have to be an idea about their existence, or an idea that they are created. A belief that they are a manifestation of something non-tangible. Then measuring the spirits does not only show that the spirits ”exist” but that ”the circumstances who creates” (= in my understanding, the move) the spirits become more likely as a probability or possiblity.

It has similarities to what Einstein did, the scientist with capital S, and other scientists has done before and since as well. He had an idea about something which was non-tangible but that it should manifest itself in ”whatever” that also still, was only ideas. His hypothesis (belief) was prooved long after he put it on paper. After searching them they found the ”whatevers” but until it was prooved, and would be called a theori (in a modern meaning), his hypothesis was used anyway because it explained a lot of phenomena. It explained how a parts of the world works in a useful way.

Now, it might seem unfair to compare the heavy work by Einstein of developing a hypothesis with the immediate experience of spirits which is possibel for a lot of people.

But my point is the connection, the similarity in believing in something that in a factual meaning is not there which both the scientist and the person who sees ghosts has. There is a similarity only, not a complete overlap, it is not synonymus. Ghosts is a manifestation to be percieved wihch a hypothesis is not – you  can make a hypothesis in order to explain the ghosts or spirits. But it is not ”proven” until you can measure the ghosts spirits.
This believe in the ”non-existing”, I guess, is necessary in order to develop explanationmodels of how the world works and is what drives it. Put like this the scientists search for manifestations sounds more ”made up” than the immediate experience of manifestations of spririts and ghosts, possible to do by every wo-man.

However, there is an aesthetic trap in this, nonetheless if you are a scientist, religios or secularised. A trap which concerns that we people always creates an order in what we see, percieve. We want to understand the world, and make it understandable and tangible. We have will and expectaions. It has to do with how we works, our survival, and that we lead our lifes forward – into the future. We want to be able to at least roughly know the consecuenses of our moves (our choices) ahead. For instance if I draw with a blue pen, I expect blue lines and in the places where I have put them.

Annonser

Comment/Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.